Quay lại

Thủ tục hành chính

Số hiệu TT-BNN-14-2016
Tên thủ tục Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý(DVC Thử nghiệm)
Trình tự thực hiện Bước 1: Chủ cơ sở, chủ tịch UBND cấp xã lập hồ sơ đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh và nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (email) đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.
Bước 2:  Cơ quan thú y kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá (sau đây gọi chung là Đoàn đánh giá) và thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho cơ sở. 
+Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.
Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Chi cục phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.
Cách thực hiện Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở Trạm thú y huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ
* Đối với  cơ sở chăn nuôi
+ Đơn đăng ký (Phụ lục VIa);
+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục IIa) hoặc Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII);
+ Báo cáo kết quả giám sát tại sơ sở (theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 21 của Thông tư 14/2016/TT-BNN);
+ Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi chung là Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT);
+ Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP (đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn) hoặc VietGAP (đối với sản xuất giống, nuôi động vật thủy sản thương phẩm) còn hiệu lực (nếu có). 
* Đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã
+ Văn bản đề nghị (Phụ lục VIb);
+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã (Phụ lục IIb);
+ Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT.
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Điều kiện thực hiện Điều 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Thông tư 14/2016/TT-BNN PTNT ngày 02/7/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
Thời hạn giải quyết hồ sơ Trong thời gian 20 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân; Các tổ chức
Lệ phí thủ tục + Thẩm định cơ sở chăn nuôi tư nhân (do xã, huyện quản lý) là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn 6 tháng - 2 năm): 300.000đ/lần.
+ Thẩm định cơ sở, trại chăn nuôi (do tỉnh quản lý), cơ sở an toàn dịch bệnh là xã là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn 6 tháng đến 2 năm): 1.040.000đ
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Văn bản pháp lý + Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
+ Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT Ngày 02/7/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật;
+ Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
Biểu mẫu thủ tục