Quay lại

Thủ tục

Số hiệu TT-BNV 10-2014
Tên thủ tục Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ(DVC Thử nghiệm)
Trình tự thực hiện + Thủ tục cấp bản sao
Bước 1: Độc giả có nhu cầu cấp bản sao tài liệu phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu sao tài liệu do viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh; địa chỉ tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La cấp.
Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu cần sao tài liệu, viên chức trình hồ sơ cho Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh (hoặc người được uỷ quyền) phê duyệt.
Bước 3: Viên chức ghi vào sổ đăng ký phiếu yêu cầu sao tài liệu và tiến hành thực hiện sao tài liệu.
+ Thủ tục cấp Chứng thực lưu trữ
Bước 1: Độc giả có nhu cầu chứng thực lưu trữ phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu chứng thực do viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh; địa chỉ tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La cấp.
Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu chứng thực, viên chức xác nhận các thông tin về nguồn gốc, địa chỉ lưu trữ của tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử, gồm: Tờ số, số hồ sơ, số Mục lục hồ sơ, tên phông, số chứng thực được đăng ký trong Sổ chứng thực. Các thông tin về chứng thực tài liệu được thể hiện trên Dấu chứng thực.
Bước 3: Viên chức điền đầy đủ các thông tin vào Dấu chứng thực đóng trên bản sao, ghi ngày, tháng, năm chứng thực, trình Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (hoặc người được uỷ quyền) ký xác nhận và đóng dấu của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Cách thực hiện Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cấp bản sao tài liệu và chứng thực tài liệu của độc giả; trả tài liệu đã sao và chứng thực cho độc giả tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ đối với cấp bản sao
Phiếu yêu cầu sao tài liệu;
Bản lưu bản sao tài liệu.
* Thành phần hồ sơ đối với cấp bản chứng thực tài liệu
Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu;
Bản lưu bản chứng thực tài liệu.
 + Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Điều kiện thực hiện Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.
Thời hạn giải quyết hồ sơ Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu.
Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt, quý hiếm chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu.
Đối tượng thực hiện Các cá nhân, cơ quan và tổ chức cấp địa phương
Lệ phí thủ tục Thực hiện theo Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.
Kết quả thực hiện Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao và chứng thực tài liệu
Văn bản pháp lý + Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;
+ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
+ Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.
+ Mẫu phiếu yêu cầu sao tài liệu và phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử
Biểu mẫu thủ tục