Quay lại

Thủ tục

Số hiệu NĐ-CP107-2009
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai(DVC Thử nghiệm)
Trình tự thực hiện Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Quản Lý Thương Mại giải quyết. 
Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Quản Lý Thương Mại thẩm định hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;
- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng chuyên môn có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 
Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:
- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;
- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;
- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 
- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;
- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Cách thực hiện - Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương;
- Qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Theo mẫu kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai;
-  Bản sao  Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC
- Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng bán LPG chai. (Đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản, đo lường, chất lượng LPG theo quy định của pháp luật). 
Nếu thương nhân có nhiều cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (hoặc nhiều kho bảo quản) phải lập hồ sơ cho từng cửa hàng, từng kho.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Điều kiện thực hiện - Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 (một) năm còn hiệu lực thi hành.
- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.
Thời hạn giải quyết hồ sơ 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Lệ phí thủ tục * Phí thẩm định:
     + Đối với Doanh nghiệp: 
           - Tại Thành phố là: 1.200.000đ/1 cửa hàng; 
           - Các huyện còn lại: 600.000đ/1 cửa hàng. 
     + Đối với hộ kinh doanh cá thể: 
           - Tại Thành phố là:  400.000,đ/1 cửa hàng; 
           - Các huyện còn lại: 200.000,đ/ 1 cửa hàng.
*  Lệ phí cấp:
     + Tại Thành phố là:  200.000đ/giấy; 
     + Các huyện còn lại:  100.000đ/ giấy.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG cha
Văn bản pháp lý - Luật Thương mại số 36 / 2005/QH11;
- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;
- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;
- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng;     
- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
- Thông tư số 77/TT-BTC, ngày 16/5/2012 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá
Biểu mẫu thủ tục