Quay lại

Thủ tục

Số hiệu TT-BCT24-2014
Tên thủ tục Cấp giấy phép xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp(DVC Thử nghiệm)
Trình tự thực hiện Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Quản Lý Thương Mại giải quyết. 
Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Quản Lý Thương Mại thẩm định hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;
- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng chuyên môn có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 
Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:
- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức 
- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;
- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 
- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;
- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Cách thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương, qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu M-10  phụ lục kèm thông tư 24/2014/TT-BCT); 
2. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
3. Bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đầu tư;
4. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).
Điều kiện thực hiện Không có
Thời hạn giải quyết hồ sơ 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí thủ tục Không có
Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Văn bản pháp lý - Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Biểu mẫu thủ tục