Quay lại

Thủ tục hành chính

Số hiệu TT-BCT58-2014
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.
Trình tự thực hiện Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường  giải quyết. 
Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường  thẩm định hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;
- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng chuyên môn có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 
Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:
- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;
- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;
- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 
- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;
- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Cách thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng - Sở Công Thương, qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất (Mẫu 1a Phụ lục I) ;
2. Bản thuyết minh cơ sở vật chất (theo mẫu 2a Phụ lục II) ;
3. Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
4. Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh;
5. Bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định

Số lượng bộ hồ sơ: 1 bộ

Điều kiện thực hiện

Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất (Mẫu 1a Phụ lục I) ;
2. Bản thuyết minh cơ sở vật chất (theo mẫu 2a Phụ lục II) ;
3. Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
4. Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh;
5. Bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định

Số lượng bộ hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết hồ sơ 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân 
Lệ phí thủ tục - Lệ phí cấp: 150.000 đồng/1 lần cấp.
- Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện ATTP: 500.000 đồng/1 lần/cơ sở.
- Phí thẩm định:
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000, đồng/1lần/cơ sở
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng/1 lần/cơ sở.
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng /tháng: 3.000.000 đồng/1 lần/ cơ sở.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Văn bản pháp lý - Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 
- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Biểu mẫu thủ tục