Quay lại

Thủ tục

Số hiệu TT-BCT26-2012
Tên thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp(DVC Thử nghiệm)
Trình tự thực hiện Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Quản Lý Công Nghiệp  giải quyết. 
Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Quản Lý Công Nghiệp thẩm định hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;
- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng chuyên môn có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 
Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:
- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;
- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;
- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 
- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;
- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Cách thực hiện - Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương;
- Qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng (mẫu 1a hoặc 1b - Phụ lục 1- Thông tư số 26/2012/TT-BCT);
2. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật;
3. Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
4. Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các doanh nghiệp hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp;  
5. Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với các hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên TCVN 5178:2004 hoặc Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006 hoặc Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng TCVN 5308:91 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng liên quan;
6. Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 5   Thông tư số 23/2009/TT-BCT ; Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép;
7. Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thỏa mãn các yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT (nếu có); kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN;
8. Bản sao hợp lệ Hồ sơ thiết kế kho chứa VLNCN đã được phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thẩm duyệt, thoả mãn các quy định tại QCVN 02:2008/BCT đối với các tổ chức có kho bảo quản VLNCN;    
Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc thuê kho, 
 9. Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu có).
Điều kiện thực hiện 1. Là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
2. Có hoạt động khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về an mình trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định liên quan. 
3. Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định tại Mục 6 Nghị định này; trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. 
4. Lãnh đạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Thời hạn giải quyết hồ sơ 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sử dụng VLNCN
Lệ phí thủ tục Phí thẩm định cấp mới  giấy phép sử dụng VLNCN:
* Đối với khai thác khoáng sản: 
- Thời gian cấp phép từ 3 năm trở lên:5.000.000,đ/lần thẩm định
* Đối với san tấy mặt bằng: 2.500.000đ/1 lần thẩm địn
Kết quả thực hiện Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
Văn bản pháp lý - Luật  Hoá chất số 06/2007/QH12;
- Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;
- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT; 
- Thông tư số 23/2009/TT-BCN ngày 11/8/2009, của Bộ Công Thương về Quy định hướng dẫn một số điều chi tiết của Nghị định 39/2009 ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;
- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
- Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La, về việc Ủy quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Sơn La về việc quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND tỉnh. 
- Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 Về việc qui định, cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;
- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Biểu mẫu thủ tục