Quay lại

Thủ tục

Số hiệu LCS05A
Tên thủ tục Cho phép họp báo (trong nước)
Trình tự thực hiện

- Cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La có trách nhiệm trả lời tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật báo chí; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

 

Cách thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp. 
- Qua đường bưu chính.
- Dịch vụ công trực tuyến.
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Hồ sơ đề nghị họp báo bao gồm:
Văn bản thông báo họp báo gồm những thông tin sau:
- Địa điểm họp báo
- Thời gian họp báo
- Nội dung họp báo
- Người chủ trì họp báo
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Điều kiện thực hiện - Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí
Thời hạn giải quyết hồ sơ Không có
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Văn bản.
Văn bản pháp lý

Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016.

Biểu mẫu thủ tục