Quay lại

Thủ tục

Số hiệu LCS03A
Tên thủ tục Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Trình tự thực hiện - Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La nộp hồ sơ gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép Sở Thông tin và Truyền thông trả lời và nêu rõ lý do. 
Cách thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp. 
- Qua đường bưu chính.
- Dịch vụ công trực tuyến.
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin bao gồm:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Theo mẫu);
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
c) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
d) Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Điều kiện thực hiện Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm:
a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;
b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
c) Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;
d) Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
Thời hạn giải quyết hồ sơ 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Đối tượng thực hiện  Tổ chức
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Giấy phép xuất bản bản tin
Văn bản pháp lý - Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;
- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
Biểu mẫu thủ tục