Quay lại

Thủ tục

Số hiệu LVS05A
Tên thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Trình tự thực hiện
- Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép.
- Trong 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp gia hạn giấy phép. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.
Cách thực hiện

-  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La;
- Thông qua hệ thống bưu chính;
- Dịch vụ công trực tuyến

 

Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:
h) Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn) 
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Điều kiện thực hiện Không
Thời hạn giải quyết hồ sơ 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện  Giấy phép.
Văn bản pháp lý
i) Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
j) Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Biểu mẫu thủ tục