Quay lại

Thủ tục

Số hiệu LDH13A
Tên thủ tục Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi.
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Thời hạn giải quyết hồ sơ
Đối tượng thực hiện
Lệ phí thủ tục
Kết quả thực hiện
Văn bản pháp lý
Biểu mẫu thủ tục