Quay lại

Thủ tục

Số hiệu EBS02A
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị rách, nát nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy  định. Trường hợp sau khi đã bổ sung, chỉnh sửa mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và thông báo rõ lý do.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ một cửa Chuyển hồ sơ tới Phòng Công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở tiến hành thẩm định theo qui định của pháp luật.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp đủ điều kiện, Phòng Công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở tham mưu cho Giám đốc Sở cấp lại giấy chứng nhận.Trường hợp không đủ điều kiện  Phòng Công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở   trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và thông báo lý do không cấp Giấy chứng nhận.

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện Phòng Công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở có văn bản thông báo cho doanh nghiệp  nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

Bước 4.Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông báo cho doanh nghiệp  đến nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo về việc mất Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên phương tiện thông tin đại chúng trong trường hợp mất Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đã được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị rách, nát.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Điều kiện thực hiện Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị mất, doanh nghiệp KH&CN có trách nhiệm khai báo với cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi mất và thông báo ít nhất 03 (ba) lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, doanh nghiệp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CNTrường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị rách, nát, doanh nghiệp KH&CN đăng ký cấp lạiTrường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị tiêu hủy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có văn bản đề nghị để được cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trong đó nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết hồ sơ

Thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả: 05 ngày.

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tối đa 01 ngày làm việc.

Thời gian thẩm định hồ sơ:Phòng Công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: tối đa là 03 ngày làm việc.

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa thì tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa (thời gian bổ sung, hoàn thiện không  được tính vào thời gian thẩm định).

+ Thời gian thông báo đến nhận giấy chứng nhận (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả): 01 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Văn bản pháp lý

Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CPngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

 

+Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012./.

Biểu mẫu thủ tục