Quay lại

Thủ tục

Số hiệu SNS02A
Tên thủ tục Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ thành lập

          Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 01 (một) bộ đến Sở Nội vụ thẩm định.

          Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải lập danh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý theo quy định.

          Hồ sơ gửi là văn bn chính được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập và các tài liệu khác có liên quan theo quy định tại Điều 8 Nghị định  số 55/2012/NĐ-CP .

          + Bước 2. Xử lý hồ sơ thành lập

          Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ để thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

          Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ thẩm định yêu cu cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lp phải có văn bản giải trình bsung hoặc tchức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo UBND tỉnh quyết định.

          Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoàn tt hsơ và các thủ tục theo quy định đtrình UBND tỉnh quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

          + Bước 3. Thẩm định thành lập

          Cơ quan, tổ chức thẩm định:Sở Nội vụ là cơ quan thẩm định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

          Nội dung thm định:     

          Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

          Mục tiêu, phạm vi đối tượng, tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

          Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi được thành lp;

          Tính khthi của việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lp;

          Dự thảo quyết định thành lp đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lp.

          +Bước 4. Quyết định thành lập

          UBND tỉnh quyết định thành lp căn cứ vào văn bản đnghị thành lập, văn bản thm định đquyết định việc thành lp đơn vị sự nghiệp công lập.

Hình thức văn bản thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phi phù hợp với thẩm quyền của cơ quan hoặc người có thm quyền quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Cách thực hiện Nộp trực tiếp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La.
Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

         Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

         Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

        Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

        Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Điều kiện thực hiện

          + Xác định cụ th mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;

          + Phù hợp với quy hoạch mạng lưới t chc đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thm quyền phê duyệt (nếu có);

          + Có trụ s làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định ca pháp luật.

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Thẩm định trongthời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí thủ tục Không có
Kết quả thực hiện

Văn bản thẩm định

Văn bản pháp lý

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Biểu mẫu thủ tục