Quay lại

Thủ tục

Số hiệu SNS02B
Tên thủ tục Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ tổ chức lại

          Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 01 (một) bộ đến Sở Nội vụ thẩm định.

          Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập phải lập danh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý theo quy định.

          Hồ sơ gửi là văn bn chính được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại và các tài liệu khác có liên quan theo quy định tại Điều 8 Nghị định  số 55/2012/NĐ-CP .

          + Bước 2. Xử lý hồ sơ tổ chức lại

          Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ để thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

          Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ thẩm định yêu cu cơ quan đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lp phải có văn bản giải trình bsung hoặc tchức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo UBND tỉnh quyết định.

          Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập hoàn tt hsơ và các thủ tục theo quy định đtrình UBND tỉnh quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

          + Bước 3. Thẩm định tổ chức lại

          Cơ quan, tổ chức thẩm định:Sở Nội vụ là cơ quan thẩm định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định tổ chức lại của y ban nhân dân tỉnh;

          Nội dung thm định:     

          Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

          Mục tiêu, phạm vi đối tượng, tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

          Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi được tổ chức lại;

          Tính khthi của việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lp;

          Dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lp.

          + Bước 4. Quyết định tổ chức lại

          UBND tỉnh quyết định tổ chức lại căn cứ vào văn bản đnghị thành lập, văn bản thm định đquyết định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

          Hình thức văn bản tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập phi phù hợp với thẩm quyền của cơ quan hoặc người có thm quyền quyết định  tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Cách thực hiện Nộp trực tiếp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La.
Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ

         Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

         Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

         Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

          + Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Điều kiện thực hiện

Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Thời hạn giải quyết hồ sơ Thẩm định trongthời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định
Văn bản pháp lý

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 + Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Biểu mẫu thủ tục