Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Hạ Tầng Kỷ Thuật
Sở Xây dựng
3
2
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
3
Quy hoạch, Kiến trúc
Sở Xây dựng
3