Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Văn Thư Lưu Trữ
Sở Nội vụ
4
2
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
3
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
4
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
5
Tổ Chức Phi Chính Phủ
Sở Nội vụ
3
6
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
7
Thi Đua Khen Thưởng
Sở Nội vụ
3
8
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3
9
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3
10
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
11
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
12
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3