Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
2
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
3
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
4
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3