Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Văn Thư Lưu Trữ
Sở Nội vụ
4
2
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
3
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
4
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
5
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
6
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4
7
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4