Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4
3
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
3
4
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
5
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
6
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
7
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
8
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
9
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
10
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
11
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
12
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
13
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
14
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
15
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
16
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
17
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
18
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
19
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
20
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
Trang: 1  2