Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
2
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
3
Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
4
Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
5
Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
6
Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
7
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
8
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
9
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
10
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
11
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
12
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
13
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
14
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
15
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
16
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
17
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
18
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
19
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
20
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
Trang: 1  2