Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
2
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3