Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Quản Lý Cạnh Tranh
Sở Công thương
3
2
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
3
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
4
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
5
Thương mại quốc tế
Sở Công thương
3