Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
2
Quản Lý Cạnh Tranh
Sở Công thương
3
3
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
4
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
5
Điện
Sở Công thương
3
6
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
7
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3
8
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
9
Thương mại quốc tế
Sở Công thương
3
10
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
11
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
12
Thương mại quốc tế
Sở Công thương
3
13
Xúc Tiến Thương Mại
Sở Công thương
3