Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Quản Lý Cạnh Tranh
Sở Công thương
3
2
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
3
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
4
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
5
Thương mại quốc tế
Sở Công thương
3
6
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
7
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
8
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
9
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
10
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
11
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
12
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3
13
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3
14
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3
15
Thương mại quốc tế
Sở Công thương
3
16
Thương mại quốc tế
Sở Công thương
3
17
Thương mại quốc tế
Sở Công thương
3
18
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
19
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
20
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
Trang: 1  2