Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
2
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
3
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
4
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
5
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
6
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
7
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
8
Khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
9
Khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
3