Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
2
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
3
Khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
3