Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
2
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
3
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
4
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
5
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3
6
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3
7
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
8
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
9
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
10
Thi Đua Khen Thưởng
Sở Nội vụ
3
11
Tổ Chức Cán Bộ
Sở Nội vụ
3
12
Tổ Chức Cán Bộ
Sở Nội vụ
3
13
Tổ Chức Cán Bộ
Sở Nội vụ
3
14
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
15
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3
16
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3
17
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3
18
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3
19
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
20
Thi Đua Khen Thưởng
Sở Nội vụ
3
Trang: 1  2