Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
2
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
3
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
4
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
5
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3
6
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
7
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
8
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
9
Thi Đua Khen Thưởng
Sở Nội vụ
3
10
Tổ Chức Cán Bộ
Sở Nội vụ
3
11
Tổ Chức Cán Bộ
Sở Nội vụ
3
12
Tổ Chức Cán Bộ
Sở Nội vụ
3
13
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3