Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
2
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
3
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
4
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
5
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
6
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
7
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
8
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
9
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
10
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
11
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
12
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
13
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
14
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
15
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
16
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
17
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
2
18
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
19
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
20
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
Trang: 1  2