Trang dịch vụ công liên kết

Sở Tài chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Sốp Cộp
3
2
Giáo Dục Đào Tạo
Huyện Sốp Cộp
3
3
Giáo Dục Đào Tạo
Huyện Sốp Cộp
3
4
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Sốp Cộp
3
5
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Sốp Cộp
3
6
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Sốp Cộp
3
7
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Sốp Cộp
3
8
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Sốp Cộp
3
9
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Sốp Cộp
3
10
Nội Vụ
Huyện Sốp Cộp
3
11
Nội Vụ
Huyện Sốp Cộp
3
12
Nông Nghiệp
Huyện Sốp Cộp
3
13
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Sốp Cộp
4
14
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Sốp Cộp
4
15
Tư Pháp
Huyện Sốp Cộp
3
16
Xây dựng
Huyện Sốp Cộp
3
17
Văn Hóa
Huyện Sốp Cộp
3