Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3
2
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3
3
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3
4
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3
5
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3
6
An Toàn Thực Phẩm
Sở Công thương
3