Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
2
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
3
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
4
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3
5
Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Nhà Nước
Sở Nội vụ
3