Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Thi Đua Khen Thưởng
Sở Nội vụ
3
2
Thi Đua Khen Thưởng
Sở Nội vụ
3
3
Thi Đua Khen Thưởng
Sở Nội vụ
3
4
Thi Đua Khen Thưởng
Sở Nội vụ
3