Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
3
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
4
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
5
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
6
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
7
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
8
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
9
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
10
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
11
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3