Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4
2
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
3
3
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4