Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
3
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
4
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
5
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
6
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
7
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3