Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
2
Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
3
Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
4
Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2