Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
2
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
3
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
4
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
5
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
6
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2