Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
2
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
3
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
4
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
5
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
6
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
7
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
8
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
9
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
10
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
11
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
12
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
13
Lâm Nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2