Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
2
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
3
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
4
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
5
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
6
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
7
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3