Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Giáo Dục Đào Tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
2
Giáo Dục Đào Tạo
Huyện Sốp Cộp
3
3
Giáo Dục Đào Tạo
Huyện Sốp Cộp
3