Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
2
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
3
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3