Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
3
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
4
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
5
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
6
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3