Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
2
Xây dựng
Huyện Sốp Cộp
3