Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
2
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
3
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
4
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Sốp Cộp
4
5
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Sốp Cộp
4