Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
2
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
3
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
4
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
5
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
6
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
2
7
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
8
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
9
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
10
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
11
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3