Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
2
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
3
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Sốp Cộp
3