Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
2
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3
3
Lưu thông hàng hóa trong nước
Sở Công thương
3