Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
2
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
3
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3
4
Lĩnh vực Tổ chức Hội quỹ
Sở Nội vụ
3