Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp nhà nước
Sở Nội vụ
3