Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Dân tộc thiểu số
Ban Dân Tộc
3
2
Dân tộc thiểu số
Ban Dân Tộc
3