Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4
2
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
3
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
4
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4
5
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4