Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4
2
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
3
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
4
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4
5
Công Chứng
Sở Tư pháp
4
6
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4
7
Lý Lịch Tư Pháp
Sở Tư pháp
4
8
Hành nghề luật sư
Sở Tư pháp
4
9
Công Chứng
Sở Tư pháp
4
10
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Sốp Cộp
4
11
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Sốp Cộp
4