Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  5  6  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
41
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
42
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
43
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
44
Hạ Tầng Kỷ Thuật
Sở Xây dựng
3
45
Bảo Trợ Xã Hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
46
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
47
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
48
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
49
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
50
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
51
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
52
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
53
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
54
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
55
Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
56
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
57
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
58
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
59
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
60
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
Trang: 1  2  3  4  5  6