Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  5  6  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
41
Hạ Tầng Kỷ Thuật
Sở Xây dựng
3
42
Bảo Trợ Xã Hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
43
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
44
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
45
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
46
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
47
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
48
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
49
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
50
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
51
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
52
Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
53
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
54
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
55
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
56
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
57
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
58
Quy hoạch, Kiến trúc
Sở Xây dựng
3
59
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
60
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
Trang: 1  2  3  4  5  6