Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
61
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
62
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
63
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
64
Quy hoạch, Kiến trúc
Sở Xây dựng
3
65
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
66
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
67
Nội Vụ
Huyện Mộc Châu
3
68
Nội Vụ
Huyện Mộc Châu
3
69
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
70
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
71
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
72
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
73
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
74
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
75
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
76
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
77
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
78
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
79
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
Trang: 1  2  3  4