Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  5  6  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
61
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
62
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
63
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
64
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
65
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
66
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
67
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
68
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
69
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
70
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
71
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
72
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
73
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
74
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
75
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
76
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
2
77
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
78
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
79
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
80
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
Trang: 1  2  3  4  5  6